BEOORDELING WERKSITUATIE

Begeleiders kunnen deze vragenlijst gebruiken om aan te geven in hoeverre zij hun werksituatie positief beoordelen. Er worden in deze vragenlijst negen domeinen bij langs gegaan. Deze negen domeinen zijn ingedeeld in twee categorieën: algemeen en specifiek gericht op het opvoedings- en ondersteuningsprogramma. De domeinen staan hieronder weergegeven:

– Algemeen: begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden, het teamklimaat, inspraak en autonomie, organisatie van het werk, betrokkenheid bij de instelling

– Invoering van het programma: eigen handelen, handelen van naaste medewerkers, doelstellingen en het functioneren van de cliënten.

Alle negen domeinen worden geïllustreerd met concrete stellingen, waarvan begeleiders kunnen aangeven of ze het hier mee eens zijn. Het instrument bevat meerdere meetmomenten zodat het verloop over de tijd heen duidelijk wordt.

 

VRAGENLIJST EFFECTIVITEIT WERKWIJZE

Na de implementatie van het opvoedings- en ondersteuningsprogramma kan deze lijst gebruikt worden om het programma te evalueren. De vragenlijst behandeld drie onderdelen:

– de effecten die de implementatie van het programma heeft gehad op de personen met ernstige verstandelijke beperkingen.

– het effect van het programma op de omgang met doelstellingen.

– de evaluatie van de cursus waarin het opvoedings-en ondersteuningsprogramma werd uitgelegd.

 

LAS (LIJST VOOR HET AFSTEMMEN VAN ACTIVITEITEN EN SITUATIES VOOR KINDEREN MET ZEER ERNSTIGE VERSTANDELIJKE EN MEERVOUDIGE BEPERKINGEN).

Deze lijst kan afgenomen worden voordat er werkdoelen voor het kind opgesteld worden. Het LAS kan helpen met het inventariseren van kennis én onduidelijkheden op de volgende gebieden:

– Voorkeuren met betrekking tot kenmerken van activiteiten (een voorwerp moet van dichtbij worden aangeboden, het kind vindt rood een mooie kleur).

– Voorkeuren met betrekking tot uitvoeringscondities (het kind heeft een paar minuten nodig om een voorwerp te herkennen).

– Voorkeuren met betrekking tot omgevingscondities (is groepsgrootte belangrijk? Heeft het kind een favourite plek?)

Naast de voorkeuren van het kind wordt er ook gevraagd naar de tast, geur en motoriek van het kind, en hoe daarmee rekening gehouden moet worden.

Handleiding, versie kinderen

90-5963-016-5

6 euro per stuk

Scoreformulier, versie kinderen

90-5963-017-3

12 euro per 8 stuks

Handleiding, versie volwassenen

90-5963-018-1

7 euro per stuk

Scoreformulier, versie volwassenen

90-5963-019-X

16 euro per 8 stuks

 

LKK (LIJST KINDKENMERKEN)

* LIJST KINDKENMERKEN I

Dit instrument heeft als doel om de functionele mogelijkheden van het kind met een meervoudige handicap in kaart te brengen. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan het type ondersteuning dat het kind nodig heeft. De lijst wordt ingevuld door een begeleider, leerkracht of orthopedagoog die het kind goed kent.

Opbouw en handleiding

ISBN: 90-5963-008-4

6 euro per stuk

Vragenlijst deel I

ISBN: 90-5963-011-4

16 euro per 8 stuks

 

* LIJST KINDKENMERKEN II

Dit instrument is een inventarisatie lijst die samengevat kan worden tot een kort verslag. De lijst bestaat uit drie onderdelen:

* De relaties van het kind in de situatie thuis en op het KDC/de school.

* De gezondheid van het kind (er wordt onder andere ingegaan op eet en drink gewoontes en de geestelijke gezondheid van het kind).

* Het sociale netwerk van het kind.

Vragenlijst deel II: relaties, gezondheid en context

ISBN: 90-5963-014-9

5 euro per 8 stuks

 

IP (Inventarisatie ten behoeve van het Persoonsbeeld)

Deze (half gestructureerde) vragenlijst heeft als doel om een samenhangend beeld te vormen van de persoon met een ernstig meervoudige beperking, van de relatie van deze persoon met zijn of haar (professionele) opvoeders/begeleiders en van de geboden zorg en de situatie waarin deze zorg gegeven wordt. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen worden de vragen gesteld aan (professionele) begeleiders en ouders.

Er zijn twee versies van het IP beschikbaar: één voor kinderen die thuis wonen en één voor personen die verblijven binnen een residentiële voorziening. De vragen van het IP zijn ondergebracht in 3 catagorieën, deze omvatten de volgende onderdelen:

  • Het ontwikkelingsverloop (diagnose, motoriek, cognitie, communicatie, zelfredzaamheid, test- en observatiegegevens).
  • Persoonstypering (stemming en emotie, behoeften, relaties).
  • de Toekomst.

Op grond van de beantwoordde vragenlijst kan er een perspectief worden geformuleerd én kan de prioriteit van het opvoedingsproces – het hoofddoel – worden aangegeven. Bij de evaluatie van het perspectief zullen de gegevens in het IP geactualiseerd moeten worden, door de “oude” en de “nieuwe” IPZ naast elkaar te leggen kan de aangeboden zorg geëvalueerd worden.

neem bij interesse contact op met a.ten.brug@rug.nl

 

GTI (GEDRAGS TAXATIE INSTRUMENT)

Dit instrument geeft een beschrijving van het functioneren van personen met een ernstig meervoudige beperking. De mogelijkheden van deze persoon worden in beeld gebracht, behalve het specifiek functioneren wordt er ook een richtlijn gegeven voor het handelen van de begeleiders. Het GTI kan tevens dienen als uitgangspunt van verdere omgang.

Door het GTI opnieuw af te nemen kan vastgesteld worden in hoeverre de functionele mogelijkheden van de persoon met ernstige meervoudige beperkingen zijn veranderd.

Scoreformulier

ISBN: 90-71000-81-8

35 euro per 25 stuks

Handleiding

ISBN:90-71000-82-6

11,35 euro per stuk

 

Lijst alertheid

informatie volgt

 

Lijst gedragsproblemen

informatie volgt

 

EMPOC

informatie volgt